STARTOFERTAFIRMAKLIENCIREALIZACJEKONTAKT
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


OFERTA

 

 

Co oferujemy ?


Obsługa techniczna

·         Bieżąca konserwacją nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych.

·         Usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej.

·         Zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (węzły cieplne, kotłownie, windy, domofony itp.).

·         Przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych.

·         Negocjowanie cen i warunków umów, wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez Wspólnotę i zarządcę.

·         Nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi na dany rok

·         Odbiór wykonywanych remontów, egzekwowanie praw gwarancyjnych.

·         Zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

·         Prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej ustawą prawa budowlanego.

·         Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku.

·         Kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, odpowiedzialnym bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytku.

·         Zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji bądź poleceń właściwych organów samorządowych i administracji państwowej.

·         Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem mieszkańców zarządzanej nieruchomości: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itd.

·         Nadzór nad utrzymaniem dostawy mediów: energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów.

 

Obsługa administracyjna

·         Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty.

·         Składanie Zarządowi Wspólnoty sprawozdań z wykonywanych czynności.

·         Przygotowywanie raportów dla Zarządu Wspólnoty oraz okresowe spotkania z Zarządem dotyczące spraw bieżących.

·         Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i Zarządcą.

·         Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości

·         Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty.

·         Prowadzenie spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach niewyodrębnionych.

·         Zamawianie i doręczanie książeczek wpłat.

·         Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów, merytoryczna kontrola faktur wystawianych przez usługodawców, kontrola wykonania umów przez usługodawców oraz zmiana i rozwiązywanie dotychczasowych umów.

·         Wynajmowanie pomieszczeń i części nieruchomości wspólnej (elewacje) w zamian za uzyskanie na rzecz Wspólnoty pożytków.

·         Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej.

·         Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji Wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów.

·         Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości.

·         Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi.

 

Obsługa finansowa

·         Prowadzenie księgowości Wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podjętymi przez Wspólnotę uchwałami.

·         Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych i korekt tych planów.

·         Przygotowywanie indywidualnych naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty.

·         Opracowanie sposobu indywidualnego rozliczania dostawy mediów dla budynku.

·         Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości i mediów oraz na fundusz remontowy i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości

·         Pobieranie dochodów z pożytków

·         Monitorowanie należności i ich sukcesywna windykacja zgodnie z przyjętymi procedurami (także we współpracy z firmami windykacyjnymi)

·         Prowadzenie rozliczeń z dostawcami oraz publiczno-prawnych

·         Analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów).

·         Opracowywanie sprawozdania finansowego Wspólnoty na koniec roku obrachunkowego.

·         Opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego.

·         Rozliczenie wyniku finansowego Wspólnoty.

·         Rozliczanie funduszy pomocniczych.

·         Przygotowywanie planów gospodarczych na lata następne.

·         Przygotowywanie indywidualnych rozliczeń z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości i zużytych mediów.

·         Rozliczanie z liczników indywidualnych dostawy zimnej i ciepłej wody, CO.

·         Prowadzenie i rozliczanie konta bankowego Wspólnoty.

·         Negocjowanie oprocentowania dla lokat bankowych.

·         Pomoc w uzyskaniu finansowania przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych (dotacje gminne, programy unijne, kredyt termo-modernizacyjny, kredyt inwestycyjny)

·         Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Obsługa prawna

·         Reprezentacja Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej.

·         Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach z właścicielami.

·         Opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, statutów)

·         Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań Wspólnoty.

·         Przygotowywanie projektów umów.

·         Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

·         Przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością

·         Przygotowywanie dokumentacji do pozwów o zapłatę należności Wspólnoty przeciwko dłużnikom.

·         Zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej (współpraca z renomowaną kancelarią adwokacką)

·         Reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi (współpraca z renomowaną kancelarią adwokacką oraz z firmą windykacyjną) 
START
|
OFERTA
|
FIRMA
|
KLIENCI
|
REALIZACJE
|
KONTAKT